Obchodní podmínky

SHAPER s.r.o.

Adresa:
Velflíkova 1428/4 
160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 03602605
DIČ: CZ 03602605

Spisová značka:
C 234406 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5130871309/0800

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.shaper.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
 • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • 4.1.5. bezhotovostně platební kartou;
 • 4.1.6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ochrana osobních údajů

9.1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.2. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.6.

Kodex ochrany osobních údajů
společnosti

 SHAPER s.r.o.
IČ: 036 02 605

(„společnost“)

na základě Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „Nařízení”) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvilosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a s příslušnými zákony, které se týkají správy, zpracování a ochrany osobních údajů.

1       Termíny 

Nakládání s osobními údaji (zpracování)

je jakákoli operace či soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, organizace, ukládání, úpravy či změny, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupňování přenosem, šíření či poskytování jiným způsobem, seřazování či kombinování, blokování, mazání či likvidace. To zahrnuje i ruční zpracování osobních údajů ve strukturovaných složkách.;

 

Osobní údaje (údaje)

jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.;

 

Profilování

jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.;

 

Správce údajů (společnost)

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.;

 

Subjekt údajů (zákazník)

je jakákoli fyzická osoba, s jejímiž osobními údaji se nakládá.;  

 

Zpracovatel údajů

je jakákoli fyzická či právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura či jakýkoli jiný subjekt zpracovávající osobní údaje pro správce údajů (zpracování údajů prostřednictvím subdodavatele).;

 

2          Předmět 

Společnost za účelem přijetí těch nejvyšších a nejpřísnějších standardů na poli ochrany a nakládání s osobními údaji přijímá tento kodex a zavazuje se jej prosazovat v rámci fungování e-shopu www.eshop.shaper.cz (dále jen „e-shop”), ve svých interních záležitostech i vně společnosti, a to zejména ve styku se svými zákazníky, obchodními partnery a třetími osobami.

Tento kodex upravuje a stanovuje práva a povinnosti společnosti jako celku při nakládání s osobními údaji, které jsou předmětem ochrany osobních údajů, při jejich nakládání prostřednictvím e-shopu, při jejich předávání / poskytnutí jiným subjektům apod. v souladu s relevantními právními předpisy.

 

3       Platnost a rozsah

 1. Tento Kodex se vztahuje na nakládání s veškerými osobními údaji fyzických osob, zejména pak s údaji zákazníků, třetích stran, smluvních stran či obchodních partnerů.

 

 1. Základní východiska:
 2. Níže uvedené principy mají za cíl zajistit vysoký stupeň ochrany údajů, a to jednotně pro celou společnost. Nenahrazují však požadované – a případně zákonné – podmínky, které musí být za účelem řádného nakládání s osobními údaji splněny. Tímto Kodexem nejsou dotčeny žádné povinnosti ani předpisy pro zpracování a použití osobních údajů vztahující se na společnost, jež jdou nad rámec níže uvedených principů či obsahují další omezení zpracování a použití osobních údajů.
 3. Shromážděné údaje musí být zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to i v případě jejich předávání do zahraničí.
 4. Shromažďování osobních údajů a jejich předávání orgánům veřejné správy bude vždy prováděno – s výjimkou běžného smluvního vztahu se zákazníkem – v souladu se závaznými právními předpisy.
 5. Tento Kodex se řídí právem České republiky.

 

4       Principy ochrany osobních údajů

 1. Zákonnost a transparentnost zpracování údajů

 

Informační povinnost

 1. Subjektům údajů musí být umožněn snadný přístup k informacím týkajícím se náležitého nakládání s jejich osobními údaji, např. ze strany společnosti prostřednictvím publikace ochrany soukromí a osobních údajů a tohoto Kodexu.

Obsah a forma informací

 1. Subjektům údajů musí být adekvátním způsobem poskytnuty následující informace:
 2. a) informace o identitě správce (správců) údajů a kontakt na něj (ně);
 3. b) informace o zamýšleném rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a případně použití osobních údajů; tyto informace by měly zahrnovat bližší určení toho, jaké údaje se zaznamenávají, příp. zpracovávají/používají, proč, za jakým účelem a na jakou dobu;
 4. c) informace o příjemci, rozsahu a účelu (účelech) předání v případě, že jsou osobní údaje předávány třetím stranám;
 5. d) informace o způsobu zpracování, příp. použití údajů, zejména pak tehdy, mají-li být zpracovány či použity v zahraničí;
 6. e) informace o zákonných právech subjektů údajů.

 

 1. Bez ohledu na zvolené médium by měly být tyto informace subjektům údajů poskytnuty v jasné a snadno srozumitelné formě.

Dostupnost informací

 1. Výše uvedené informace musí být subjektům údajů poskytnuty před započetím shromažďování nebo zpracování a následně při každém dalším vyžádání.

Souhlas

 1. Není-li shromáždění, zpracování či použití údajů nutné pro účely zahájení či plnění smluvního vztahu či neexistuje-li k tomu žádné jiné oprávnění ze zákona, je nutné získat souhlas subjektu údajů, a to nejpozději při zahájení shromažďování, zpracování či používání údajů.
 2. Kromě výše uvedených informačních povinností je třeba dodržovat následující požadavky na souhlas subjektů údajů:

Souhlas a jeho forma

 1. Musí jít o souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný tak, aby bylo subjektu údajů zejména zřejmé, v jakém rozsahu souhlas poskytuje a jaké jsou důsledky jeho neposkytnutí. Znění prohlášení o souhlasu musí být dostatečně přesné a musí subjekt údajů informovat o jeho právu vzít tento souhlas kdykoli zpět.
 2. Souhlas musí být získán v podobě adekvátní okolnostem (obvykle v podobě písemné či elektronické). Ve výjimečných případech může jít o souhlas ústní, pokud je dostatečně doloženo jeho poskytnutí a okolnosti, z nichž vyplývá, že ústní souhlas je postačující.

 

 1. Použití pro konkrétní účel

 

 1. Osobní údaje nesmí být použity za jiným účelem než za účelem, k němuž byly původně poskytnuty.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem:
 • poskytnutí nabízených služeb,
 • vyúčtování služeb,
 • organizování služeb,
 • vedení evidence o hospodaření společnosti,
 • marketingové účely a nabídka služeb

 

 1. Pokud jsou od konkrétního subjektu údajů získávány osobní údaje pro různé účely, tak mohou být tyto osobní údaje používány jen pro stanovené účely a musí být vedeny odděleně.

Zákaz podmíněného souhlasu

 1. Použití služeb či získání produktů, popř. služeb nesmí být podmíněno souhlasem subjektů údajů s použitím jejich údajů pro jiné účely, než je zahájení či plnění smluvního vztahu. To platí pouze tehdy, nemohou-li – či nemohou-li z rozumného hlediska – subjekty údajů využívat srovnatelné služby či srovnatelné produkty.
 • Přesnost a minimalizace údajů

 

Přesnost – integrita a důvěrnost údajů

 

 1. Osobní údaje musí být vždy správné a v potřebných případech musejí být průběžně aktualizovány (přesnost údajů).
 2. Nepřesné údaje musí být opraveny, a pokud to není možné, tak vymazány.
 3. S ohledem na účel (účely), za nímž jsou údaje shromažďovány, zpracovávány či využívány, by měla být přijata náležitá opatření, aby bylo zajištěno vymazání či případně oprava jakýchkoli nesprávných či neúplných informací.

Minimalizace - přiměřenost, zpracování údajů pouze v nutných případech, anonymizace a využití pseudonymů

 1. Osobní údaje musí být s ohledem na jejich použití pro konkrétní účel přiměřené, relevantní a musí mít odpovídající rozsah (přiměřenost). V rámci konkrétního využití smí být údaje zpracovávány pouze tehdy, je-li to nutné (zpracování údajů pouze v nutných případech).
 2. V případech, kdy je to možné a ekonomické, je třeba aplikovat procesy pro vymazání identifikačních znaků subjektů údajů (anonymizace) či jejich nahrazení jinými charakteristikami (využití pseudonymů). Při anonymizaci a využití pseudonymů je třeba postupovat tak, aby nebylo možné zjistit původní identitu subjektů údajů anebo aby to bylo možné pouze při vynaložení neúměrně velkého úsilí.

Profilace, statistické analýzy

 1. Na základě příslušných nejmodernějších koncepcí či technologií je třeba aplikovat organizační a technická opatření s cílem zamezit zjištění profilů (např. profily pohybu, uživatelské profily, profily spotřeby). Výjimku tvoří případy, kdy to výslovně dovolují právní předpisy či kdy k tomu subjekt údajů poskytl předchozí souhlas.
 2. Tento požadavek se nevztahuje na čistě statistické analýzy či studie na základě anonymizovaných údajů či údajů s využitím pseudonymů.

Archivace údajů

 1. Při vytváření pravidel pro archivaci údajů je třeba zohlednit principy zpracování údajů, zejména pak princip přiměřenosti a princip zpracování údajů pouze v nutných případech. Osobní údaje nelze archivovat bez výslovného souhlasu subjektu údajů, s výjimkou případů, kdy je to nutné z provozních důvodů či je to požadováno zákonem.
 2. Omezení dalšího předávání

 

Předávání údajů třetím stranám

 1. Předávání osobních údajů třetím stranám je možné pouze na právním základě, například v případech, kdy je to nutné pro splnění smluvního požadavku vůči subjektu údajů či kdy k tomu subjekt údajů poskytl svůj souhlas.
 2. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, kdy existují národní omezení – zejména z důvodů bezpečnosti státu, národní obrany, veřejného pořádku či prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů – požadující předávání osobních údajů pro tyto účely.

Odpovědnost

 1. Při předávání údajů třetím stranám, které nepatří mezi orgány veřejné správy, je společnost, resp. její pověřený zaměstnanec/správce údajů, povinna zajistit zpracování či využívání údajů v souladu se zákonem. Stejně tak je před předáním údajů potřeba s příjemcem projednat a odsouhlasit příslušná opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti údajů. V případě, kdy jsou uzavírány smlouvy se subjekty v zemích bez adekvátní úrovně ochrany údajů, je nutné zajistit dostatečné záruky s ohledem na ochranu práva na soukromí jednotlivce a výkon práv s tím spojených.
 2. V souladu se všeobecně akceptovanými standardy je třeba přijmout příslušná technická a organizační opatření pro zajištění integrity a bezpečnosti údajů během jejich předávání třetí straně.

Zpracování údajů subdodavateli (zpracovateli)

 1. Společnost spolupracuje s externími subdodavateli při plnění konkrétně specifikovaných činností, zejména se jedná o dodavatele zajištující služby: cloudu, služby v oblasti IT a další. Tyto externí společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost a nakládat s osobními údaji dle uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.
 2. Společnost provádí průběžné i nahodilé vyhodnocování plnění povinností ze strany subdodavatelů ohledně ochrany osobních údajů.
 3. Ochrana údajů, organizace a bezpečnost údajů

 

Osoby odpovědné za ochranu údajů

 1. Osoba odpovědná za ochranu údajů se musí od počátečních fází účastnit vývoje nových produktů a služeb, aby bylo zajištěno, že budou v souladu s principy stanovenými v tomto Kodexu.

Kontrola úrovně ochrany údajů

 1. V pravidelných intervalech probíhá kontrola úrovně ochrany údajů (např. prostřednictvím auditu ochrany informací) za účelem přezkoumání efektivity a úspěšnosti implementovaných technických a organizačních opatření pro ochranu údajů. Takovéto audity provádí pověřený zaměstnanec, správce údajů nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jinou alternativou je provádění těchto auditů externí třetí stranou schválenou společností. Základem pro stanovení úrovně ochrany údajů jsou požadavky právních předpisů a firemní strategie ochrany údajů.

Technická a organizační opatření, opatření ve vztahu k zaměstnancům a třetím osobám

 1. Společnost se zavazuje:
 2. a) zamezit přístup neoprávněných osob k systémům pro zpracování údajů, v rámci nichž jsou zpracovávány či využívány osobní údaje (regulace fyzického přístupu);
 3. b) zajistit, aby neoprávněné osoby nemohly systémy pro zpracování údajů používat (regulace používání datových systémů);
 4. c) zajistit, aby osoby oprávněné k používání systému pro zpracování údajů měly přístup výhradně k údajům, k nimž jsou oprávněny přistupovat, a aby neoprávněné osoby nemohly osobní údaje během zpracovávání či používání či po jejich zaznamenání číst, kopírovat měnit ani mazat (regulace přístupu k údajům);
 5. d) zajistit, aby v průběhu elektronického přenosu či předávání či nahrávání údajů na datový nosič nemohly neoprávněné osoby osobní údaje číst, kopírovat, měnit ani mazat a aby bylo možné prozkoumat a stanovit, v jakých případech mají být údaje přenášeny prostředky pro přenos dat (regulace přenosu dat);
 6. e) zajistit, aby bylo možné zpětně přezkoumat a zjistit, zda a kým byly osobní údaje do systémů pro zpracovávání údajů zadány, v těchto systémech změněny či z nich odstraněny (kontrola zadávání údajů);
 7. f) zajistit, aby osobní údaje zpracovávané subdodavateli byly zpracovávány pouze v souladu s pokyny objednatele (kontrola subdodavatele);
 8. g) zajistit ochranu osobních údajů proti náhodnému zničení či ztrátě (zajištění dostupnosti údajů);
 9. h) zajistit, aby údaje shromážděné pro různé účely byly zpracovávány odděleně (pravidlo odděleného zpracování údajů).

 

5       Zvláštní případy zpracování údajů

Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování a na možnost vznést námitku společnost subjekt údajů vždy řádně a srozumitelně upozorní.

 

Přímý marketing

 1. Subjekty údajů musí být informovány, že mohou kdykoli odmítnout použití svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Dále musí být informovány o povaze a obsahu takové komunikace, účelu přímého marketingu a období, po které mohou být jejich údaje pro účely přímého marketingu využívány.
 2. Subjekty údajů musí být informovány o právu odmítnout využívání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu vždy, když takováto sdělení či materiály obdrží. Dále musí být subjektům údajů poskytnuty přiměřené nástroje pro uplatnění práva, aby jim nebyla takováto sdělení či materiály zasílány a musí být informovány zejména o tom, komu mohou takovéto odmítnutí adresovat.
 3. Zvláštní právní ustanovení tohoto Kodexu, podmiňující použití osobních údajů souhlasem příslušných subjektů údajů, mají přednost před jinými ustanoveními.

Automatizovaná individuální rozhodnutí

 1. Rozhodnutí, která hodnotí jednotlivé aspekty určité osoby a mohou s sebou pro takovouto osobu nést právní důsledky či na ni mohou mít značný negativní vliv, nesmí být založena pouze na automatizovaném zpracování. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To se týká zejména rozhodnutí, pro něž jsou důležité údaje o odborné způsobilosti či zdravotním stavu subjektu údajů. Tento odstavec se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
 2. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 3. povoleno právem Evropské unie nebo právem České republiky, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 4. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
 5. Pokud bude v individuálních případech automatizované rozhodnutí objektivně nutné, bude subjekt údajů o jeho výsledku bezodkladně informován a bude mu poskytnuta příležitost se k němu v přiměřené časové lhůtě vyjádřit. Vyjádření subjektu údajů bude před přijetím finálního rozhodnutí vzato adekvátním způsobem v úvahu.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

 

 1. Pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie je nutné výslovné oprávnění na právním základě či předchozí souhlas subjektu údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy zákon ukládá, že údaje zvláštní kategorie nesmí být zpracovávány. Nakládání s osobními údaji zvláštní kategorie je rovněž dovoleno, je-li nutné pro zpracování údajů za účelem naplnění práv a splnění povinností příslušného subjektu v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany, dovoluje-li to právo daného státu poskytující příslušné záruky.
 2. Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti.

 

 1. Dále také podle ust. čl. 9 Nařízení.

 

 1. Před zahájením shromažďování, zpracovávání či využívání takovýchto údajů je ve všech potřebných případech nutné řádné zhodnocení rizik pro práva subjektů údajů. Měla by být řádně zohledněna povaha, rozsah, účel, nutnost a právní podklad použití údajů.

 

6          Práva subjektů údajů

 1. Právo na dotazy a stížnosti
 2. Každý subjekt údajů je oprávněn kdykoli kontaktovat příslušné místo společnosti odpovědné za ochranu údajů/pověřeného zaměstnance/správce údajů s dotazy a stížnostmi v souvislosti se zákonem a aplikací tohoto Kodexu. Není-li následně uvedeno jinak, je pro účely těchto ustanovení odpovědným subjektem osoba, která je určena společností (pověřený zaměstnanec/správce údajů), či která zpracovává osobní údaje subjektu údajů.
 3. Právo na přístup a informace
 4. Každý subjekt údajů je oprávněn si kdykoli vyžádat informace týkající se:
 5. a) uložených osobních údajů, včetně jejich původu a příjemce (příjemců);
 6. b) účelu jejich zpracování či použití;
 7. c) příjemců a kategorií příjemců, kterým jsou osobní údaje subjektu údajů předávány, zejména v případě jejich předávání do zahraničí;
 8. d) plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 9. e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku;
 10. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 11. g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 12. h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
 13. ch) ustanovení tohoto Kodexu.

 

 1. Tyto informace by měly být příslušnému subjektu údajů, který o ně projeví zájem, sděleny ve srozumitelné podobě, v přiměřené časové lhůtě, nejdéle do 1 měsíce a v odůvodněných případech do 3 měsíců a měly by mu být poskytnuty v písemné či elektronické podobě.
 2. Společnost musí prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance/správce údajů do 1 měsíce informovat subjekt údajů o způsobu vyřízení jeho požadavku nebo odůvodněně informovat o skutečnosti, že se jedná o případ, kdy bude subjektu údajů poskytnuto vyjádření do 3 měsíců.
 3. V případech, kdy je žádost o poskytnutí informací zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, tak si může společnost za poskytnutí příslušné informace účtovat poplatek.
 • Právo na vznesení námitky/výmaz údajů/blokování údajů
 1. Příslušný subjekt údajů vznést vůči odpovědné společnosti námitku proti použití jeho údajů, a to v případech kdy:
 2. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

 1. Toto právo na vznesení námitky se vztahuje i na případy, kdy subjekt údajů s použitím svých údajů dříve souhlasil.
 2. Oprávněné právo vznesení námitky, žádosti o výmaz či blokování údajů budou bez zbytečného odkladu, za splnění zákonných podmínek, kladně vyřízeny. Takovéto žádosti jsou oprávněné zejména tehdy, pominou-li právní důvody pro použití údajů. Má-li subjekt údajů na výmaz údajů právo, ale není-li výmaz možný nebo není možný při vynaložení přiměřeného úsilí, budou údaje chráněny proti nepovolenému užití blokováním. Zákonné lhůty pro uchování údajů budou dodržovány.
 3. Právo na opravu
 4. Subjekt údajů může kdykoli požádat, aby společnost opravila jeho osobní údaje zaznamenané společností v případě, že tyto údaje jsou neúplné a/nebo nesprávné.
 5. Právo na vysvětlení a komentář
 6. V případě tvrzení subjektu údajů, že byla porušena jeho práva v důsledku nezákonného zpracování údajů, zejména pak v případě porušení tohoto Kodexu, objasní společnosti bez zbytečného odkladu okolnosti případu. V takovémto případě spolu budou úzce spolupracovat a umožní jeden druhému přístup ke všem informacím, jež jsou nezbytné za účelem zjištění okolností případu.
 7. Správce údajů odpovědný za ochranu údajů musí koordinovat veškerou příslušnou korespondenci se subjektem údajů.
 8. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

 1. Přenositelností osobních údajů je právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné společnosti - správci, aniž by tomu původní společnost bránila. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby společnost předala jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jiné společnosti, je-li to technicky proveditelné.

 

 1. Právo přenositelnosti osobních údajů může být aplikováno pokud:
 2. jde o zpracování osobních údajů založené na právním důvodu, souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení) či smlouvě (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení),
 3. zpracování se provádí automatizovaně.

Výkon práv subjektů údajů

 1. Subjekty údajů nebudou z důvodu využití těchto práv znevýhodněny. Způsob komunikace se subjektem údajů – např. telefonický, elektronický či písemný kontakt – by měl v příslušných případech brát ohled na požadavek subjektu údajů.

 

7          Proces řízení správy, zpracování a ochrany údajů/Odpovědnost za ochranu údajů

Ve společnosti shromažďují a zpracovávají údaje na jedné straně zaměstnanci společnosti a dále také dochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů skrze externí osoby.

 1. Odpovědnost za správu a zpracování údajů
 2. Společnost má ve své funkci správce údajů, který má povinnost zajišťovat dodržování požadavků na ochranu údajů a ustanovení tohoto Kodexu, a to zejména ve vztahu k subjektům údajů a zákonným povinnostem. Správce údajů dále zajišťuje a rozhoduje o správě a zpracování údajů určených zákony.
 3. Správce údajů je odpovědný za ochranu údajů a je bezodkladně informován o jakémkoli porušení (včetně podezření) předpisů o ochraně údajů a ustanovení tohoto Kodexu.
 4. Správce údajů koordinuje aktivity v rámci strategie ochrany údajů společnosti a vyřizuje požadavky a dotazy týkající se správy, zpracování a ochrany osobních údajů.
 5. Proces řízení správy, zpracování a ochrany údajů
 6. Osobní údaje jsou automatizovaně zanášeny a ukládány do cloudového úložiště Disk Google.

 

 1. Přístup k bázím s osobními údaji je ošetřen přístupovými právy.

 

 1. Případný přenos údajů je realizován v součinnosti se zástupcem zpracovatele po datových sítích.

 

 1. Společnost je možné s dotazy týkajícími se osobních údajů kontaktovat na zvlášť zřízené emailové adrese GDPR@shaper.cz

 

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon.

               

Zpět do obchodu